Történet
Gyülekezeti alkalmak
Lelkipásztor
Presbitérium
Zenei élet
Ifjúság
Médiatár
Linktár
Arhívum
Vendégkönyv
Elérhetőség

Napi ige

 

„Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!”
( 5Móz 6)  1 Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és törvények, amelyekről azt parancsolta Istenetek, az Úr, hogy tanítsam meg nektek; ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. 2 Féld Istenedet, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. 3 Hallgasd meg, Izráel, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az Úr. 4 Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! 5 Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! 6 Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 7 Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! 8 Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon; 9 írd föl azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra! 10 Amikor bevisz téged Istened, az Úr arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy neked adja majd – nagy és szép városokba, amelyeket nem te építettél, 11 minden jóval telt házakba, amelyeket nem te töltöttél meg, ásott kutakhoz, amelyeket nem te ástál, szőlőkhöz és olajfákhoz, amelyeket nem te ültettél, és mégis ehetsz róluk jóllakásig –,12 akkor vigyázz: ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából! 13 Az Urat, a te Istenedet féld, őt tiszteld, és az ő nevére esküdj! 14 Ne kövessetek más isteneket a körülöttetek levő népek istenei közül! 15 Mert az Úr, a te Istened, aki közöttetek van, féltőn szerető Isten: fölgerjed ellened az Úrnak, a te Istenednek haragja, és kipusztít a föld színéről. 16 Ne kísértsétek Isteneteket, az Urat, ahogyan megkísértettétek Masszában. 17 Tartsátok meg hűségesen Isteneteknek, az Úrnak a parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt nektek. 18 Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az Úr, hogy jó dolgod legyen, hogy bemehess, és birtokba vehesd azt a jó földet, amelyet esküvel ígért atyáidnak az Úr, 19 elűzve előled minden ellenségedet, ahogyan megígérte az Úr. 20 Ha majd megkérdezi a fiad, hogy miféle intelmek, rendelkezések és törvények ezek, amelyeket megparancsolt nektek Istenetek, az Úr, 21 akkor így felelj fiadnak: A fáraó szolgái voltunk Egyiptomban, de az Úr erős kézzel kihozott bennünket Egyiptomból. 22 Az Úr nagy és veszedelmes jeleket és csodákat vitt véghez Egyiptomban a fáraón és egész háza népén a szemünk láttára. 23 Minket pedig kihozott onnan, hogy elvezessen bennünket ide, és nekünk adja azt a földet, amelyet atyáinknak esküvel megígért. 24 És megparancsolta nekünk az Úr, hogy teljesítsük mindezeket a rendelkezéseket, és féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen mindenkor, és megtartsa életünket az Úr, ahogyan ma is. 25 És igazak leszünk Istenünk, az Úr előtt, ha megtartjuk és teljesítjük mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ő parancsolt nekünk. A 4. vers minden zsidó családban reggeli és esti könyörgés volt: imádság és hitvallás egyszerre. A szívünknek nagy szüksége van arra, hogy megerősödjünk abban, hogy „...úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16). Amikor olvassuk a Bibliát, lehetőséget adunk Istennek arra, hogy megszólítson és segítsen, és ezáltal „megtartsa életünket az Úr" (24).
 
()


Körlevél

Név:
E-mail:
Feliratkozok a/az:
gyülekezet körleveleire
alapítvány körleveleire
ifjúság körleveleire
Feliratkozok


Letöltések

Helyi és Országos sajtó


LELKIPÁSZTORI HIVATAL
ÓRARENDJE


HÉTFŐ - PÉNTEK

8-13 ÓRA

SZOMBAT

9-12 ÓRAThyalie Online Szerepjáték Reducere factura apa

Hirek

Megváltáshoz megváltozás kell
2018-12-26


Ennek az eseménynek a különlegessége, hogy a 17. századi liturgiát követve, sok énekkel és zenével, az Ige feletti csendes elmélkedéssel ünneplik Krisztus, a „fény-fia” születését. Nem történt ez másképpen az idei szentestén sem, a várad-réti református templomban megtartott sajátos hangulatú éjszakai istentiszteleten. Közreműködött a Nagy Judit Noémi, dr. Brugós Anikó, Pálfi Noémi, Orosz Otília, Benedek Árpád és Márkus Zoltán alkotta alkalmi kórus. Többek közt felcsendült: a 194. Ének- Dicsőség mennyben az Istennek, J. S. Bach: Itt állok jászolod felett, a 190. Ének- Jer mindnyájan örüljünk, Berkesi Sándor: Én nem tudom, a 199. Ének- Jöjjetek Krisztust dícsérni, valamint természetesen a Mennyből az angyal.

 

Reform

Isten megtartó igéje Lukács evangéliuma 2. részéből szólt, ahonnan az 1-től a 7-ig terjedő versek hangzottak el.

Elmélkedésében dr. Pálfi József, a Nagyvárad-Réti Református Egyházközség lelkipásztora hangsúlyozta: a jelenlevők akár az örömhír evangélistáinak is nevezhetnék magukat, hiszen ottlétükkel, dicséreteikkel Isten tiszteletükkel a megtartó, megszabadító és életet kínáló evangéliumot akarják tudatosítani magukban. Ahhoz azonban, hogy ennek az összejövetelnek tartalma és értelme legyen, szükséges, hogy Krisztus király a mi életünkben személyesen valósságá váljon, hogy „a Jézus-ügy” mellett kiálló és hitvalló bizonyságtevők legyünk, mert a megváltáshoz „megváltozás” is kell- figyelmeztetett. Több mint kétezer évvel ezelőtt ugyanis a korabeli világot átformáló és megreformálni óhajtó Augustus római császár egyvalamire nem gondolt: arra, hogy ez idő alatt a mindenható Isten sem tétlenkedik, és konkrét lépéseket tesz örök időkre szóló reformja érdekében, melynek neve Jézus Krisztus. Elküldte a szabadító üzenetet, jelezve ezáltal, hogy neki mindig lesz terve. És a próféták jövendöléseinek megfelelően eljött a Megváltó, hogy visszaszerezhessük emberi mivoltunk, minőségünket és önbecsülésünket. Isten a jóindulatában részesített bennünket, hogy más állapotba kerüljünk, és bennünk legyen a békesség lehetősége, mely többet jelent a háború hiányánál. Az a szentséges éjszaka pedig nem egy helyszíni közvetítés, vagy egy szelfi gyors digitális megosztása, hanem egy olyan Istenre hangolt, bátor és boldog, örökre szóló bizonyságtételnek az eseménye, amikor a Szabadító belépett a világegyetem színpadára, és ezáltal megváltozott minden- nyomatékosította a tiszteletes.

Ciucur Losonczi AntoniusLetölthető dokumentum : 111172018.12.24.jpg
Történet Programok Képgaléria Videógaléria Arhívum Vendégkönyv Elérhetőség