Történet
Gyülekezeti alkalmak
Lelkipásztor
Presbitérium
Zenei élet
Ifjúság
Médiatár
Linktár
Arhívum
Vendégkönyv
Elérhetőség

Napi ige

 

„Az Úrtól indult el ez a dolog… Legyen urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az Úr”

1Móz 24,28–67  28 A leány pedig elszaladt, és elmondta anyja háza népének, hogy mi történt. 29 Rebekának pedig volt egy Lábán nevű bátyja. Ez a Lábán kiszaladt ahhoz az emberhez a forráshoz. 30 Látta ugyanis a függőt és a húga kezén levő karpereceket, és hallotta húgának, Rebekának a szavait, aki elmondta, hogy miről beszélt vele az az ember. Odament tehát ahhoz az emberhez, aki még mindig ott állt a tevék mellett a forrásnál, 31 és így szólt: Jöjj be, áldott embere az Úrnak, mit állsz idekint? Én már előkészítettem a házat és a tevék helyét is. 32 Az ember bement a házba, Lábán meg levette a tevékről a szerszámot, adott a tevéknek szalmát és abrakot; azután vizet hoztak, hogy megmossák a lábát, meg a vele levő emberek lábát is. 33 Majd ennivalót tettek eléje, de ő így szólt: Nem eszem, amíg el nem mondom a mondanivalómat! Lábán így szólt: Beszélj! 34 Ő pedig ezt mondta: Ábrahám szolgája vagyok. 35 Az Úr igen megáldotta az én uramat, aki meggazdagodott: adott neki juhokat, marhákat, ezüstöt, aranyat, szolgákat, szolgálóleányokat, tevéket és szamarakat. 36 Uram felesége, Sára öregkorában szült fiút uramnak, és ő mindenét a fiúnak adta. 37 Engem pedig így esketett meg az uram: Ne végy fiamnak feleséget a kánaániak leányai közül, akiknek a földjén lakom, 38 hanem menj el apám házához, az én nemzetségemhez, és onnan hozz feleséget a fiamnak! 39 S amikor azt mondtam uramnak: Hátha az a leány nem akar követni engem? – 40 akkor így felelt nekem: Az Úr, akinek a színe előtt járok, elküldi majd angyalát veled, és szerencséssé teszi utadat, hogy feleséget hozhass fiamnak az én nemzetségemből, apám házából. 41 Csak akkor mentesülsz a nekem tett eskü alól, ha elmész az én nemzetségemhez. Ha nem adják neked, akkor is mentesülsz a nekem tett eskü alól. 42 Amikor ma a forráshoz értem, ezt mondtam: Uram, Ábrahámnak, az én uramnak Istene! Bárcsak szerencséssé tennéd utamat, amelyen járok! 43 Ideállok a forrás mellé. Legyen úgy, hogy ha azt mondom valamelyik leánynak, aki kijön vizet meríteni: Adj innom egy kis vizet a korsóból, 44 és az ezt feleli nekem: Igyál, sőt még a tevéidnek is merítek! – az legyen az a leány, akit az Úr az én uram fiának rendelt. 45 Még végig sem mondtam ezt magamban, máris jött Rebeka korsóval a vállán, lement a forráshoz, és merített. Ezt mondtam neki: Adj innom! 46 Ő gyorsan levette a korsóját, és így felelt: Igyál, sőt még a tevéidet is megitatom. Ittam, és ő a tevéket is megitatta. 47 Azután megkérdeztem tőle: Kinek a leánya vagy? Ő ezt mondta: Annak a Betúélnak a leánya vagyok, akit Milká szült Náhórnak. Ekkor a függőt az orrába tettem, a karpereceket pedig a kezére. 48 Azután meghajoltam, leborultam az Úr előtt, és áldottam az Urat, Ábrahámnak, az én uramnak Istenét, aki a helyes úton vezérelt engem, hogy az én uram testvérének leányát vihessem el feleségül a fiának. 49 Most azért, ha meg akarjátok mutatni, hogy szeretitek uramat, és hűek vagytok hozzá, mondjátok meg nekem! De ha nem, azt is mondjátok meg, mert akkor máshol kell tovább keresgélnem! 50 Lábán és Betúél így válaszolt: Az Úrtól indult el ez a dolog, mi nem mondhatunk neked sem rosszat, sem jót. 51 Itt van Rebeka, fogd és menj! Legyen urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az Úr. 52 Amikor Ábrahám szolgája hallotta ezeket a szavakat, földre borult az Úr előtt. 53 Azután a szolga ezüst és arany ékszereket meg ruhákat vett elő, és Rebekának adta. Drága ajándékokat adott a bátyjának és az anyjának is.54 Majd ettek és ittak az emberekkel együtt, akik vele voltak, és ott töltötték az éjszakát. Amikor felkeltek reggel, így szólt: Bocsássatok el uramhoz! 55 A leány bátyja és anyja azonban azt mondta: Hadd maradjon velünk a leány még vagy tíz napig, azután elmehet! 56 De ő így felelt nekik: Ne tartsatok vissza, hiszen az Úr szerencséssé tette utamat! Bocsássatok el, hadd menjek uramhoz! 57 Azok ezt mondták: Hívjuk ide a leányt, és kérdezzük meg őt magát! 58 Odahívták Rebekát, és azt kérdezték tőle: Elmész-e ezzel az emberrel? Ő azt felelte: Elmegyek! 59 Elbocsátották tehát húgukat, Rebekát és a dajkáját meg Ábrahám szolgáját embereivel együtt. 60 Megáldották Rebekát, és ezt mondták neki: Húgunk, legyen utódaid száma ezerszer tízezer! Vegye birtokba utódod ellenségei városát! 61 Azután fölkelt Rebeka és szolgálóleányai, felültek a tevékre, és követték azt az embert. A szolga pedig fogta Rebekát, és elment. 62 Izsák éppen megérkezett a Lahajrói-kúttól, mert a Délvidéken lakott. 63 Estefelé kiment Izsák imádkozni a mezőre. Amint föltekintett, látta, hogy tevék közelednek. 64 Rebeka is föltekintett, és meglátta Izsákot. Akkor leszállt a tevéről, 65 és azt kérdezte a szolgától: Ki az a férfi, aki szembe jön velünk a mezőn? A szolga így felelt: Ő az én uram! Akkor Rebeka fátylat vett elő, és eltakarta magát. 66 A szolga pedig elbeszélte Izsáknak mindazt, amit végzett. 67 Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után.   „Az Úrtól indult el ez a dolog... Legyen urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az Úr" (50–51). A házasság korunk vitatott jelensége. Hívő fiataljaink sokszor nehezen találnak maguknak az Úr szerinti házastársat, a világ fiai pedig a házasság létjogosultságát is kétségbe vonják. Mivel a házasságot Isten rendelte az Édenben, az ő visszajöveteléig érvényben lesz. Elhiszed, hogy ha az Úr adott Ádámnak és Izsáknak hozzá illő segítőtársat, ma is ad mindenkinek, aki kéri tőle? Megrendítő, hogy Izsák éppen imádkozik, amikor Rebekát meglátja. Imádkozz te is!
 
(1Móz 24,28–67)


Körlevél

Név:
E-mail:
Feliratkozok a/az:
gyülekezet körleveleire
alapítvány körleveleire
ifjúság körleveleire
Feliratkozok


Letöltések

Helyi és Országos sajtó


LELKIPÁSZTORI HIVATAL
ÓRARENDJE


HÉTFŐ - PÉNTEK

8-13 ÓRA

SZOMBAT

9-12 ÓRAThyalie Online Szerepjáték Reducere factura apa

Hirek

Gyülekezeti hirdetések 2020. április 5-én
2020-04-06


Keresztyén Testvérek! Kedves barátaim a Krisztus Jézusban!

Hirdetéseink megosztása előtt, elöljáróban hadd írjam le azt, ami éppen ezekben a virtuális életet „követelő” napokban jutott eszembe Húsvét kapcsán. Berkesi Sándor bátyám mondta el akkor, gondolom nem csak nekem, de másoknak is a legrövidebb húsvéti emailt: ím, él!

Az elmúlt szűk egy hónap során már többször elmondtam, leírtam azt, hogy a közösségépítő- és összetartó istentisztelet igazi, valódi formájának nem ezt az internetes, virtuális, online formában történő gyakorlatot tartom, ám a mostani alkalmatlan időben is meg kellett találnunk az alkalmas formát és módot, a tartalom tiszta és egyértelmű kifejezéséhez. A kialakult körülmények között is fontosnak tartjuk a tisztán látást és a rend fenntartását. Nos, gyülekezeti, szószéki hirdetéseinket ezúttal ilyen formában is közzétesszük részletesen az egyházközség honlapján:

Lásd: http://nagyvaradret.ro/t/

1. Nagyhét. A mai nappal beléptünk a húsvéti ünnepkör, köznyelvünkben használatos nagyhétbe. Ez tehát Jézus Urunk Virágvasárnap történt jeruzsálemi bevonulásával kezdődik és a nagy dráma utolsó felvonásáig, Húsvét napján történt feltámadása ünnepéig tart. Eközben minden napnak megvan a maga hangsúlyos üzenete, ám nagycsütörtökkel, nagypéntekkel, nagyszombattal egyre közelebb kerülhetünk lélekben Urunkhoz, s közben egyre nagyobb mélységeket és magasságokat járhatunk be Vele együtt mi is. Ebben az időszakban – normális körülmények között, – délutánonként bűnbánati istentiszteleteket, önvizsgálatra serkentő elmélkedéseket szoktunk tartani. Erre most a megszokott templomi közösségben, természetesen nem kerülhet sor. Ám ez nem jelenti azt, hogy akár a megszokott délutáni időpontban, akár más napszakban, ne kerülhetne sor az elcsendesedésre. Sőt arra buzdítalak benneteket, hogy ki-ki lelkiismeretesen, – az amint vagyok, és ahogy lehet jegyében – készüljön, akár magánosan, akár családi közösségben. Ezekhez a csendes percekhez jó szívvel ajánlom a Szentírás mellett használatos, egyéb kedves imádságoskönyveinket, énekeskönyvünket, a bibliaolvasó kalauzt. Ez utóbbihoz internetes források is elérhetőek: reformatus.hu, reformatus.ro. A református.hu, egyházközségünk honlapján is olvasható rendszeresen.

2. Nagypéntek. Ezúttal Nagypénteken sem délelőtt, sem délután nem tartunk istentiszteletet, még online formában sem. Kérlek Benneteket, hogy egyéb önvizsgálat mellett, merjétek bátran és lelkiismeretesen végiggondolni azt, hogy milyen lehet nagyon, de nagyon távol kerülni az Istentől, úgy, hogy esetleg még a szavát sem hallhatjuk. Mit jelentene ez nekünk személyesen, ha nem lenne Krisztusunk?

3. Húsvét. A jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, akkor Húsvét vasárnapja lesz, amikor feltámadott Urunk közösségében üljük meg az ünnepet, ismét csak az amint vagyunk, és az, ahogy lehet jegyében. Ezúttal két lehetőség is adott gyülekezeti tagjaink számára. Természetesen gyülekezeti tagjaink, teljesen nyugodt szívvel választhatják mind a Magyar Református Egyház által felkínált egységes ajánlatot, mind a helyi gyülekezeti lehetőséget. Ez utóbbit később is vissza lehet nézni, a már ismert internetes felületen.

Először említem meg úgy a nagypénteki, mint a húsvétvasárnapi úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelettel kapcsolatban azt, hogy a Magyar Református Egyház egységesen ajánlja mindenkinek azt az egységes lehetőséget, amelyikkel a Duna TV-én és egyéb online csatornákon keresztül közvetíti a református ünnepi istentiszteleteket. A Duna tv-én közvetített istentisztelet rendjét és az ott elhangzó énekeket, imádságokat megtalálhatják itt: http://reformatus.ro/a-duna-televizioban-kozvetitendo-husvetvasarnapi-reformatus-istentisztelet-rendje.html?fbclid=IwAR2DTCGkFwaD_AztHdMPuXmriR6WBZ4OEdh6O80uDoP4SHGIkgnHMVRkHJs.

– Másodszor, mivel sokan tartanak igényt a megszokott helyen és időben gyakorolt istentiszteletre, ezért a Nagyvárad-réti gyülekezet templomában megtartjuk, az úrvacsorával egybekötött istentiszteletet. Ezúttal csak a szolgálattevők, mintegy hatan vesznek részt rajta. A reánk következő ünnepen egy istentiszteletre kerül sor, délelőtt 10,00 órától, amelyet reggeli időben rögzített formában teszünk közé a már megszokott internetes felületeken. Ezt is helyénvalónak gondoljuk, hiszen egyházunk – az egység támogatása mellett is, – mindenekelőtt a gyülekezeteiben él.

Nagyon sokakkal telefonos beszélgetést folytatva tudom, hogy többek számára az is komoly gondot jelent, hogy a megszokott, és szeretett templomától, gyülekezeti hajléktól távol kell maradnia. Nem kevésbé jelent gondot az úrvacsorával élni akarók számára is ez a helyzet. Az un. virtuális módon történő úrvacsorázás kérdésében nem vagyunk sem könnyű, sem egyértelmű helyzetben. Kétségtelen tény az, hogy a megszokott gyakorlatot most nem követhetjük. Emiatt aztán többféle vélemény, meggyőződés és javaslat jár „kézen-közön”. Engedjeték meg nekem, hogy ezekre ne most térjek ki. A problémát illetően van konkrét véleményem, és bár úgy érzem, hogy ezt a fajta gyakorlatot körültekintőbb és szélesebb körű (belső)kommunikáció előzhette volna meg, ez most nem a nézetek és vélemények, de főként nem a vita, vagy mérlegelések időszaka, hanem ismét csak az amint vagyok és az, ahogy lehet szerinti cselekvésé. Azt tanácsolom, hogy vizsgálja meg azért mindenki magát és hite, de legfőbbképpen lelkiismerete szerint cselekedjen, járjon el ebben a kérdésben. Az ilyen úrvacsorai alkalom során is lehet megfelelő komolysággal és alázattal fordulnia bárkinek a szent jegyekhez, és hát saját otthonaink is templomokká válhatnak, mi pedig élő közösség maradunk.

Nyugodt szívvel vállalható az is, hogy ugyanabban a pillanatban, egy szívvel és lélekkel ráhangolódva bármelyik online liturgiára, előkészítik az kenyeret és a bort, és (amennyiben nem egyedül van valaki, vagy nem – a mi gyakorlatunkat elutasító – vegyes felekezetű családban él) a családtagok közül megosztja a jegyeket a többieknek? Ám azt is teljesen járható és vállalható gyakorlatnak gondolom ezúttal, hogy nem tud, nem akar, nem kíván élni az úrvacsorával, hanem lélekben ráhangolódik a közvetített istentiszteletre és valódi lelki mélységben végig gondolja magában azt, hogy mit is jelent „számára” valójában az úrvacsora, és mondjuk, hogy milyen lenne az, ha nincs többé úrvacsora?

Végül, de nem utolsó sorban eddig nem kértük az Önök pénzügyi támogatásait, és bár mi sem vagyunk könnyű helyzetben a szűk tartalékainkat illetően, most sem tesszük, és nem kérünk nyomatékosan senkit. Pontosan tudjuk, hogy Mindnyájan milyen helyzetben vagyunk, élünk. Ezzel együtt az elmúlt héten, önmaguk, belső indíttatásra többen is megkerestek és felajánlottak az egyházat támogató adományaikat. Ezt Isten iránti hálával köszönjük. A támogatás, a hozzájárulás kifejezési módja a hivatalos banki átutalás. Ebben, aki felhívja az egyházközség lelkészi hivatalát, ott kap kellő információkat erre vonatkozóan.

 

Andor Emanuel: Tel: 0259-453914 vagy 0747898842

Bankszámla szám:  RO30BTRL00501205E15476XX

Kérjük, hogy a név, az összeg mellett szíveskedjenek pontosítani a lakcímüket is.

 

Hirdetéseinket áldást kérő énekünkkel fejezem be: Dicséret, dicsősség, tisztesség és hálaadás a szentek Urának légyen örök magasztalás! Vagy ígérettől elhanyatlás: Tőle fejünkre szálljon áldás. (MRÉ 353, 10)

 

Szálljon áldás  Annak, aki az élet teremtője és újjáteremtője. Ő vele az ünnep, az most is ünnep lesz.

Isten legyen velünk, Mindnyájunkkal!

 

 

                                                Dr. Pálfi József

                                                lelkipásztorTörténet Programok Képgaléria Videógaléria Arhívum Vendégkönyv Elérhetőség